Huguinit ilaginut

Harm to family

Humi inmingut imirniq akhutak atauttikkutluniit imiqattainarniq, tamna pityutaulaq akhut imirlukmun-tugangayut huguinit inungmun, pilaqlu angiyumik aktuanit tamaitnut ilagiinut. 

Imirluk atuqnia ihumagiyauyuq qayangnautaulaq nakuungittumik aktuayagangat angiyumik inainut inuup inuuhianut, ilautitlugu:

 • timimun ihumaliqutinutlu aaniaqtailiniq
 • piqatigiknit
 • havaqmun  
 • kiinauyaliqutit

Piyagangata angayuqat, munaqtit ahiiluniit ilagini ilauyut imirangata imirlukmik huguilanik piplugit, hivuganartuq inungmut aktualaqtalu aaniaqtailini inuuhigiknilu tamaitnut angilgami.

Aktuanit inungmut ilagitlu ilalgit:

 • Ilagiaqni ilagit ihuityutai ningaqnitlu angilgami.
 • Ilagiaqni ilagini avityutaunit.
 • Ihuittumik aktuanit nutaqanut.
 • Kiinauyaliqutinut ayurhagutauni manik atuqtauyagangat imirlukmun ahiinungittuq piyaliknut.
 • Ilagiaqni ihuinarnit hivuganaqnilu itiqtauyami.
 • Tammainiq havaqmik ilagiaqnilu hivuganaqnit ayuqharniq angilgaqaguirniqlu.
 • Imirlukmun-tugangayut pinirluknit, aaniqnit tuqunitlu.

Una ilagiya piqaqtitai tuhagakhat qanuqtut imirluk aktualaqni ilagit tukligikhatlu tapkununga ilagit pilaqtai mikhigiaqninut tapkuat huguinit.