Ilihimalutik uvaptiknik

Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta atuliqtita munariyumik aturninnga imiqmik Nunavunmi. Naunaiqtauyuq ukpiriyanganik nunallaani pipkaidjutinganit, takuyaalu nunallaangit akhuurutauqpiaqtumik ikayuutauyut tuniplutiklu ikikliyuumiriami qayangnautinga imiqmik aturninnga inungnut, ilagiiktunut nunamikmullu.

Naunaitkutaq, atuqtakhamikniklu ikayuutikhanginniklu piinarialik hitamayunik akhuurutauyumik katimayut:

  • Inungnut
  • Imiqmik Ilihapkainiq Katimayiingit
  • Ikayuriami havaktut
  • Inuulrammiit inirninguliqtullu

Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta piliurhimayuq iliuraqhimayullu ikayuqtauplutik Kiinauyaliriyiitkunnit, Munarhiliriyiitkunnit, Ilinniaqtuliriyiitkunnit Inuuliriyitkunnillu.

Qauyimadjutinga

2012mi, Nunavut Taanranut Maliganganik Ihivriuqtut Qauyinahuaqtut Katimayiingit naunaiqtitaa Nutaamik Qanuriliurutikhaq: Nutqaqtitauyuq Qayangnautinganik, taiguagakhaq naunaiyaqtaa ungahiktumut piyuq uqaqatigiikniq ilaupkaiyuq tamaita Nunavunmi nunallaangit. Tikinnahuarutilluanga taiguagakhap pitquyauluni piyuq uumunnga Taanranut Maligaq, unalu pitqulluarhimayut ikikliyuumiutigiami imiqmit piyut qayangnarutingit, ayuirhaqlugit inuit nakuyumik imiqtukhat qayangnaitqiavyaktunikluuniit aturninnga imiqnik.

Amigaittut hilataanit pipkaidjutiyut imiriami aturninnga aadlatqiituq Nunavunmi naunaiqhugu aadlanut nunat Kaanatami. Ilangit hapkuat ilaliutihimayut ilingainiq, tammaqtaa kinauyaakhaminik, qanuqtut igluqatinga, ahinunngaulimainmat ungahikpallaaqmat nuna, pihimmmaqtuq qangaraaluk tadjalu qugluumadjutinga ayurharutigiliqtaanik, inugluhuinnaqtauyuq.

Nutqaqtitauyuq Qayangnautinganik ilitariyait ihumaalutingit inungnit imiinnarumik humaagiyaurutigiyuq amihunut inungnut Nunavunmi. Nunavummiut naunaiqtait amigaiqtuq imiinnaqhimmaaqtuq aadlanut nunanut kaanatamit, pipkaidjutigiyuq pitquhiq talvani “qayangnarutauqpiaqtuq” imiiqtut, akhuraaluk imiqtunik unalu imiinnaqhimmaaqtuq, humaagiyaungiqtut imiliraangamik. Uumunnga piyuq Nutqaqtitauyuq Qayangnautinganik, una imiinaqtuq pitquhiq munariyakhaa amigaitpiaqtumik qaffiuyut inuit, ilagiiktut inungnullu ayurhautigiyauyut. Ninngainnaqniq ihumaalutigiyaulluaqtuq, tamainnit irhinaqtumik ihuinnaaqtuq nampangit amigairuutigiyaa kaanatap nampanganit. Paliihimatkut itqurnarutiut imiqmit pipkaidjutiyuq 95 pusantmik hivayaqtauyut paliihiliqiyullu nunavunmi.

Nutqaqtitauyuq Qayangnautinganik tapkualuttauq akhuqyumini tapkuat akhutak aktuanit imirluk atuqni ilagiinut. Inuuliriyiitkut itqurnarutiyut 90 pusantnguyut nutaqqat hapummiutiniqmut pipkaidjutauyut angayuqqaangit imiqninnganut. Imirluk atuqni atatyutauhimayuttauq puqtuyumik aktilangi tapkuat Imirnirmit Ilumiutarlirniq, inngumaniq inminirniqlu Nunavutmi.

Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta pitqungitait inuit imiqtukhaungittut. Piyuq ilihapkailugit Nunavummiut qayangnaittumik inungnullu munariniqmik imiriami ikikliyuumiutiniaqtuq qayangnautinga tahapkuat imirumayunut. Tautuktuuyaarutinga Nunavummiut ilihimaliriamiknni ayuiriamikni atuqtakhait munariniq ublumi, atuliqtitauliqlugu munarininnga qayangnaittumiklu aturninnga imiqmik hivunikhaptiknut.

Tikinnahuaqtangit

Akhuurutauyuq tikinnahuaqtangit ukuat Quayimagiaqaqtugut/Ujjiqsuqta maligangit hapkuninnga ilaliutihimayut:

  1. Angikliyuumiqlugit Nunavummiut ilihimayakhangit kitut qayangnaitqiyauyuq munariyumiklu aturninnga imiqmik ittut.
  2. Angikliyuumiqlugit Nunavummiut ilihimayakhangit qayangnautingit piyuq imiraangat.
  3. Piliuqluni pivikhaqautikhanik talvani Nunavummiut ikayuqatigiirutikhanginnik aturninnganik imiqmik qayangnaittumik munariyumiklu imirahuarumik, nakuuyumiklu aadjkutariumayaugiamiknik nutaqqannik ilamiknit nunamiknillu.
  4. Uqarlugu unipkaaliunguarutinga imiinaqniqmut qanuqtutlu ayurhautigipkaiyut inungnut, ilamiknut nunamiknullu.
  5. Tuniluni ikayuqtunik havaaqaqtut, Imiqmut Ilihainniq Katimayiingit, unalu inungnit uuminnga naunaitkutaq unalu atuqtakhamikniklu ikayuqtukhaq munariyumik qayangnaittuqlu pidjutinga imiinaqniqmut nunagiyamikni.