Qanuqtut pigiaqni uqaqatigini

Uqaqatigini nutaqat tapkuninga imirlukmik akhurnalaq, kihimik hamma ilai ubluq tamaat qanugitnit pigiagutikhat uqaqatigikniqmik:

Nigiqatigiliqat

 • Uqauhigilugit ilitquhit pitquhi, tamnalu imirluk ilagiyauyuitkaluaqmat Inuit ilitquhinut.
 • Uqauhigilugit ilagiit maligai tapkununga imirluk atuqnianut. Imirluk atuquyaungitpat angilgami, uqauhigilugit ihumagiyatit pinnagiyatlu tapkuat uuminga niguaqnianut.
 • Uqauhigilugit qanuq ilai inuit imigumaliqpaktut nigiplutik inukniligangamikluniit. Kihimik unniqlugu piyagangata inuit imiqpallarniq imirlukmik, aanialaqivaktut, aaniqhutik pipkaqnilu huguiniq ahimingnut.
 • Uqauhigilugu atuqpiaqnia niginiq huli imiqhuni imirlukmik, piplugu inuit ikpigilaqtat aktuani qilamik nigihimaitpat aqiaguqmiutaitpat.

Qungiarniq TV-mik qungianikluniit tapkuat qungiagat imingalguqtitlugit

 • Uqauhigilugit qanuqtut imirluk aktuani pitquhit tapkuat qungiagauyut. Atuqlugu una naunaipkutaq takupkagianga qanuqtut imirpallarniq imirlukmik pityutaulaq nakuungittumik ihumaliurnit, tapkuatut imirniq aqunniqlu tamnaluniit ningaqatauniqluniit. Apigilugit hunanik ihumayakhai imirlukmun pipkailaq kinamikliqak nalukhipkainianik.
 • Unnirtuqlugu tapkuat inulgammiit qagitai huli pivalianginnaqtut tikittiqhugu avatingurhiqhutik, tamnalu imirluk huguilaq uuminga pivaliatitninik.
 • Uqauhigilugit naliaknut pitquyauyakhait ilannainit imirniqmun. Taimaitpata, qanuq kiuyakhai qanuqlu pilagaluaqni ahianik hivunikhami?
 • Itqaititlugit tapkuat ahiguigaluaqtitlugit maligaqnik taphumunga imirluk atuqnianut, tugaqviginagiaqaqtatitlu ikayuqtikhamik qanugitkaluaqat. Itqaititlugit tuqhulaulaqmiyai ahii nunaliuyuni, ilautitlugit ukpigiyai ilannait, Inutuqat, munaqhi ihumaligiyiluniit aaniaqtailiniqmun havakti.

Ilauttarniq ilagit nunaliuyutluniit huliniinut tapkuat imirluit piqaqninut

 • Paatiguvit nigiqatigikniqluniit unnugumitarniq talvani inuit imirtitlugit imirlukmik, uqauhigilugit tapkuat qanugiliugiakhaq kinaliqak imiqpallaliqat. Uqauhigilugu qanuqtut munaqatigilagiakhat ilannatitlu piqpiagiakhai angilgarniq hivuganaittumik.
 • Piqatauguvit huliyuni nunaliuyuni, ilvit nutaqatluniit takulaqtai imingayut imirpallaqtut qituhuknaqhipqayutlu, ningaqtut munagilaiqhimayutluniit inmingnik. Angilgaguvit ihumagilugu uqauhiginia tamna: 
  • Qanuq ikpigiya ihumayakhaluniit taphuminga takuyanga inungmik imigayumik.
  • Unnirtuqlugu akhut imirluk atuqnia aktuayai kihimiungittuq tamna inuk kihimiktauq tamaita nunaliuyut.
  • Ihumaalugiyat inuuhigikniqmik uuminga inungmik pitquyatitlu tamna ikayuqtaulagianga qanugiliuqnia imirniqmun ayuqhagutaunia. Unniqlugi ilaani inuit atuqpaktat imirluk aniguiyami akhurnaqtunik, aaniguhukniqmik ihumaalutinikluniit inuuhiqmun. 
  • Naliaknik takuhimagaluaqat kitunikliqak ilannainik imingayunik inmingnikluniit imingakhimakpat qangaliqak? Taimaitpat, qanuqtut ikpigivauk? Uqauhigilugit parnautit hivuganailgumitlutik pikpata, ahiiluniit, imiqata hivunikhami.
 • Una nakuuyuq pivikhaq uqauhigininik qanuqtit imirluk atungitkaluaqhugu aliahugiami. 

Ilittuginia nunaliuyuni ilauyuq pipkaqtitauyanga kinguagut imirlukmin-pityutilik qanugilitniq

 • Inulgammiit imilarniqhat hivuganaqtumik piplugit ihumagihimaittumik qanugityutaulaqnit. Taimaittumik atuqpiartuq itqaqtittangi huguilaqninik pinahuaqhimaittumik iqhitaqpallagiakhai. Uqauhigilugit ilai tapkuat qilamik timimun aktuanit imiqpallagiami imirlukmik, tapkuatut:
  • munagilimairniq
  • nalukhinniq
  • itqaumahuigiakhaq qanugiliurniqmik
  • migiarniq
  • imiqmit puisiqtuq
  • ihuinaqhimayaq piliihimanut
  • ihuinaqtauyaq ningaqtauniqmik ihuinartauniq 
 • Uqauhigilugit hivuganaqnit imirniq imirlukmik aqunniqlu akhaluutinik, sikiitunik,hantaqnik qainanikluniit, tapkualuttauq hivuganaqnit uhiuniq ahiinut imiqhimayunut. 
 • Uqauhigilugit qanuq imirluk ilaani pipkailaq inungnik nakuungittumik ihumaliurniq qanugiliuqnilu pilimaitagaluanginik. Uqauhigilugit qanuq akhut imirluk atuqni pipkaiyummilat hivuganaqninik ningarniqm atuqniluniit ningaqnit angiqatigikhimaittumiklu ivaniq.
 • Atugahuaquni munagini ilannaqtik imiqtut huguilamik piplugit, inmingnik imingitkaluaqhutik. Naunaipkutagiplugu, ilannaq aquttailinahuaqnia imiqhimakpat. Una takukhaupkaqtai Pijitsirniq – tapkuat Inuit inuuhinut pinnagiyat kivgaqtuiniqmik piqaqtitnilu ilagit nunaliuyuqlu. Takukhaupkaqtai piyaqaqni upiguhungniq atuqtakhatlu hapuhimani ahiit nunaliuyumi aanilat piniqlukniqmun pipkaqtainik aqunniq imiqhimaliqhuni imirlukmik l.   
 • Uqauhigini qanuqtut piyaq hivuganaittumik niguaqhiniq taphumunga imirluk mikhigiaqninut huguilaqnit. Uqauhigilugit qanuqtut imirlukmik ihumagiyauyanga mikarmik-qayangnautiuq qanuqlu pihimalagiakhai hivuganaitniq imirqata.