Humi nalvarniq ikayuqtikhamik

Ihumaalugiguviuk nutaqat piyakha imirlukmun ayugutiqaqnia, ihumagiyumalaqtat apiginiq ikayuqtikhamik ahiinit nunaliuyumi. Tuhaumapkaqlugu nutaqat ayuitniqaqpiangittaqnik, kihimik ihumaaluktutit qanuqtut imirluk aktuayanga inuuhia. Unniqlugu pitquyat pihimayanga nalaumayunik tuhagakhat tapkununga qanuqtut imirluk aktualaqni timinga ihumaalu, pilagiakha hivuganaitqiyanik niguaqpaknia mikhigiaqninik qayangnautinganik.

Ihumaalukkuvit qanuqtut nutaqavit imirlukmik autuqnia, naqitlugu uvani nalvagiami ikayuqtikhamik.