Qanuq imirluk aktuani inulgamiit

Imirluk atuqnia inulgammiqni huguilaq piplugu timingi qagitailu huli aglivaliayut inirtiqtutlu. Inulgammiit qagitai piluaqtumik qanugililat aktuaninit imirlukmin piplugu tamna qagitaq huli pivaliayuq iniqtiqpalianianut iniqninguqhalihaqnianilu.

Piyagangata inulgammiit ihulaliuqni ihuaqhigiaqniluniit ihuilgut, qagitai havaktut allatqiyamik iniqniunganit. Inulgammiit pitquhi huvuliqtauniqhauyut ikpigiyainit ihumaniqmiunganit ihuarniqhiuqtunitlu. Tamna hivuani qagita, havalik ihumaliurniqmik, piyumaniqmun munartuq ihumayaniklu, tamna kingulliqpamik qagitami pivaliatitpaktuq. Naunaiyaut takukhautitai tapkuat imirniq imirlukmik atuqtitlugit inulgammiunit ukiungi akhut ahiangugutaulaq kinguvartitniluniit tahapkuat pivaliatitni qagitami.

Kihimikli, naunaiyaut takukhaupkaqmiyai tapkuat inulgammiit imiyuittut imirlukmik mikinartaqhugu atuqattaqtainik. Kihimik utirtaqpaktut akungani pivigiyai imirhimaittumik tamnalu atautytikkut imirniqmik1. Inulgammiqnut, imirniq imirlukmik atayuq ilagiaqninut hivuganaqnit piniqlukniqnut, qayauniq, inuarniq, inminirniq atuqhimanilu pittiangittiniqmikluniit. Una piyuq imiqluk aktuanit ihumaliuttialarniq, pityutiqarniq pilarniqlu takuni aktilangi hivuganaqtut. 

Atuqtitlugu inirtiliqnit, inulgammiit piyut pilarniqhat tapkuninga:

  • Huliniq ihumakallakhutik.
  • Kangiqhiniqluknia tapkuninga pitquhit ikpigiyailu ahimingnut.
  • Pivalliqni piniqluknit.
  • Akhuqattalarniq ningaqattaqhunilu.
  • Piqatauniq hivuganaqtuni ulugianaqtuniluniit huliniqnut, tapkuatut imirhuni aqunniq, imirniq angunahuaqhuni iqalukhiuqhuniluniit, tapkuat pityutaulat piniqlukniqnut, aanirniq tuquniqmutluniit.

Tamnaluttauq, inulgammiit piyut pingitniqhaulat tapkuninga:

  • Ihumaniq huliniahaqhutik.
  • Ihumagini qanugityutaunit huliyamingnut, tamnatut haputiqarnani ivaniq, tapkuat pityutaulat ivaniqmin aaniagutitarniq nuktilaqtunik parnakhimaittumikluniit hingainiq.
  • Ahianguqni hivuganaqni naamangittumikluniit pitquhit.

Tahapkuat allatqikni qagitamun pivaliatitnit tukiqagutigingitai tapkuat inulgammiit pilaittangi nakuuyumik ihumaliurniq tamnaluniit pipkaqtitakhaungittut huliniinut. Kihjimik, piyagangat inulgammiq imirniq imirlukmik atuqtitlugu pivigiya ihumaliuqmun ayuitnit huli pivaliatitni, huguilaq aktuaninut tapkuat tamaitnut aaniaqtailini hivuganaitnilu.