Ikayuutikhat

Mikiyuni aktilangi, imirluk alianaqtulaq. Kihimik imirpallangangat atauttikkut pipkailaq nakuungittumik ihumaliurniq, hivuganaqtunik pitquhiqarniq imirlukmutlu tuqunagutaulaq. Atukhagangat, ilavaligangat inuup imirtait havaguhiq tamaat, pilarniqhaulaq tamna inuk pivaliatitni akhut, hivituyumun aaniaqtailiniqmun ihuilgut.

Kanadaup qajangnalluangittuni imirnikkut maliktakhani piliuqhimajun akhuurutiplugin inuit kiklikhaliurianginni qanuqtun imiriamingni havainirni taimaatun:

  • mkhigiaqni tapkuat hivikittumik hivuganaqnit aanirniqmun, piniqluknit ningarniqlu; tamnalu
  • mikhigiaqni tamna hivituyumun hivuganaqnia imirlukmun-tugangayut aaniaqtailiniqmun ihuilgut tapkuatut kansur, uumalliurniq, uumallukniq,tingukmun aaniagut.

Una ilagiya piqaqtitai unniqtutit mikhigiaqninut tapkuat hivuganaqnit imirlukmun-tugangayut aanigutithivituyumik qanuqlu hivuganaitniqmittaq imiligangat imirlukmik atauttikkut piplugu.