Imirumi akhaluutituruvillu sikiituukuurutiguvillu

Imirumi akhaluutituruvillu sikiituukuurutiguvillu

Imingayuq imingayumik aqugumiluuniit ihuinaarutauyuq tuqutauniq Kaanatami. Kinaliqaak imirumi, qayangnaqtuq aqugiami akhaluutinik, akhaluutit, sikiituut, haantat, qayaqmikluuniit. Kinaliqaak immiqqat aqugumi tuluqniaqtuq. Imirumi akhaluutituruvillu sikiituukuurutiguvillu qayangnaungittuq aquttumut, aadlanik aaniqtittaaqtuq, uhittiqtunut inuilluuniit hilataani akhaluutip tulurumi.

Qanuqtut imiq ayurhaqtitaa akhaluutimik aqugiami?

Tamnaluniit imirniq mikiyumik aktilanganik imirluk hivuganalaq. Piittuq hivuganaittumik aktilanga imirluk imilaqtat aqutkuvit. Una piyuq piitmat qanuqtut naunaitnia tahamna tamaat imirluk qimaiyuq timingnik. Imiqpaliguvitlu, tamna puqtuhivaiqniaq augiyavit imirluk puqtunia, tamnalu akhut hivuganalaq piniqlularniqmik.

Imiruvit aqunnahuaruvitlu qayangnautiuyut tamarmik. Imiruvit kayumiiktittitaa ilanganik qaritauyat hapkuninnga pipkaiyuq:

  • Mikhigiaqni pilaqnit hugiarniqmun qilamik qanugiliyuqaqat niugiuknaittumik piyuqaqat
  • Aktuani tautungniqtit mikhigiaqnilu pilaqnit ilihimaniq qanuqtut ungahiktigiyanga akhaluutit ahiinit akhaluutinit hunanitluniit
  • Ihuilutaulaaqtuq ihumangnut ihumaliuttiarniqmullu
  • Angikliyuumiqtaaa qayangnaqtuq qayangaqtuniklu piliqhuni

Imirniaguvit imirlukmik, aqungitlutit kitunikliqak akhaluutinik parnaklutitlu hivuani angilgagiami hivuganaittumik. Nalvaqlutit ahianik angilgagutikhamik, tamnatut uhiuyamik ilannamun imirniangittumun hivayaqluguluniit ilannaq ilagiyaqluniit aiyikhat.

Hunaukmata Imirumi akhaluutituruvillu sikiituukuurutiguvillu laws Nunavunmi?

Nunavunmi, maligatigut kinaliqaak akhaluutinik aqugiami piqaqtumik aukni imiqmik qanuraaluutigiyaa angitqianguyuq 0.05 pusantmik. Taimaitpat, paliihimat laisiutaita nutqaqtiinnarialgit 24-nik ikaaqninik.

Akhaluutitugumi aukni imiqmik qanuraaluutigiyaa avatqumayumik 0.08 pusantmik kaanatami ihuinaarutauyuq titiraqhimayumi kaanatap Ihuinnaaqtut Naunaitkutat Kaanatami. Taimaa, inuk tiguyauyuq imingayumik akhaluutituqmat, qin’ngigumilu imingangittumik uuktuutikhanganik (naunairiami qanuraaluktut imingayuq), aadlanik ihuinaarutinik pipkaidjutiniaqtuq akiliquluni, itiqtauluni, ihuinaaqtukhaungittumiklu unalu Kaanatami tamainni akhaluutikkuulimaiqluni.

Mikitqianga apirhuqtauniqmut pipkainiaqtuq akhaluutitulimaiqluni piqaqtumik aukni imiqmik qanuraaluutigiyaa avatqumayuq 0.08 pusantmik hamma:

  • $1000 akiliquyauluni 12niklu tatqirhiutinik akhaluutitulimaiqluni hivulliqpaangagumiuk imingayumik ihuinaarutinga.
  • 30nik ublunik itiqtauluni unalu 24nik tatqirhiutinik akhaluutitulimaiqluni malruiqtuqtumik ihuinaarutigumi.
  • 120nik ublunik itiqtauluni 36nik tatqirhiutinik akhaluutitulimaiqluni pingahuiqturumi ihuinaaqtuq talvannganillu ihuinaaffaarumi.

Ihuinaarutingit imingayumik aqugumi pipkaidjutittaaqtuq taimaa inuup aquttaarumi akhaluutinik (akhaluut, qayaq, sikiituuq, haanta) pipkaidjutiyuq imirumi aangayaarnaqtunik pigumiluuniit.

Qagitauyanit pilugu piqaqnit hamani.