Imirluk atuqnia Nunavutmi

Objectives

Imirluk atuqtauyutuqaungittuq ilaginia pitquhiitni Inuit ilitquhit. Ilaali, amihut Inuit atuliqhimaitat imirluk nuutnamik nunaliuyunut.

Una nuktirniq pitquhiqnit inuuhiqmun tapkununga nutanut inuuhiqnut pihimayuq angiyumik aktuanit aaniaqtailiniqmun inuuhigikniqmutlu inungnut, ilagiit nunaliuyutlu, ilagiaqninut tapkuat:

  • ayuqharniq
  • niqittiarlukniq
  • pukkitni iliharniqmun puqtunit
  • havakhaitniq
  • nakuungitni iglugiyat qanugitni inugiakpallarniqlu
  • ilagiit ihuilittautai, ningarniq pittiangitniqlu
  • inmingnut nunaliuyuqlu akhuqtitni 

Pititlugit Inuit qanugiliugahuaqni tapkuat akhurnaqnit ahianguqpalianiq pitquhiqmingnut inuuhiqtiklu, ilai inuit hanguyut imirlukmun ikayugiangi aniguinit aulanilu ihumaalutit. Ilaitnut inungnut, imirluk atuqtauyuq aniguiyami akhurnaqniqnut atuqhimanit, ilaiyarniq, ningakniq, ningarniq pittiangitniqlu. Imirluk ilaplugu tahapkununga atuqhimaninut pipkailaq akhut pimattiangitniq pipkainiqlu inuuhiqmun qanugitni ayuqnaliqpaliqni.

Ublumi, akhut imirluk atuqmnia atuqtauvalirtuq amihuni Nunavut nunaliuyuni, piplugu amihunit akhutak aktuanit inungnut, ilagiit nunaliuyutlu. Tahapkuat ilalgit aaniqnit tapkunanga piniqluktut ningaqnitlu, inngumaniq inminirniqluilagiit ihuilittautai, ivaniqmun pittiangitauniq, nakuungittumik hingaiyauniq qanugitnit tamnalu imirnirmit ilumiutarlirniq (FASD).

Piqagaluaqtitlugu amihunik pityutit hungmat inuit atuqni imirluk aniguittarniq, tamna amihuni pityuhiq iqhimanahuaqni tatya atuqtut aanirnaqnit. Atuqpiartuq kangiqhimani hungmat ilai Nunavummiut atuqni imirluk huguiyuni pityuhiqnut, kihimiktauq atuqpiartuq pipkaqtingitni tahapkuat akhugutilgit imirlukmun, ilittuginilu qanuqtut qangiqtut atuqhimanit pipkagutauni inuuhiinut.

Akhut imirluk atuqnia aktuayai tamaitnut, tapkuatlu Nunavummiut hugiagumayut mikhigiaqni huguinit pipkaqtai imirluup. Kavamauyut, Nunaliuyut, Inuit timigiyai, Imirlukmun Iliharniq Katimayigalaat ahiilu nunaliuyuni katutyiqatit havaqatigiktut atuqgahuaqtitninut nakuuyumik hivuganaitqiyamiklu ihumaliurniq tapkununga imirluk atuqni mikhigiaqninut tapkuat huguinit hapuhimanilu aaniaqtailinit, hivuganaitni nakuunilu inuuhiq tamaitnut.