Aaniarutauyut imiinarumi

Aaniarutauyut imiinarumi

Imiriami mikiumik niuqqarumi quviahuutigiyauyuq inukmiugiami quviahuutiplugit tahapkuat imirumayunut. Kihimi kinaliqaak imiqpallaarumi, imiqtilluni qakunguqpalluuniit, inuuhinganik qayangnautipkainiaqtuq.

Imiqpallaarumi pipkaidjutiniaqtuq naittumik aaniarutinik iminguhukluni aaniaqluniluuniit. Kihimi inuk imiinalirumi, angitqiyauyuq qayangnautinga inuup aanirumi, aaniqtitauyuq, ningaqluni ilaminullu ayurhautipkailuni. Qakunguqqat, imikaffukkumi angikliyuumiutiniaqtaa piliuqtuq amihunik akuniraalukmut aaniarutiqaliqluni, aunga tigliqtaqpiapkailiqluni, kaansaqaliqluni, uumallukluni, uumataanik quarhalaapkaiyuq tingukmullu aaniarutiqaliqluni.

Una titiraqhimaninnga tuniyuq naunaitkutaq aaniarutimut qayangnaurutinga piyut imiraangat. Naunaiqtaalu huuq akhuurutayuq inuuhit nakurudjutillu piliuqtuq munariniqmik aaniaqnaittumiklu piyukhaq uumuuna imiinaqniqlu.