Qanuqtut hivuganaitpaligiakhaq imiligangavit

Pivaligangat imirlukmik inuit imirnit atauttikkut, tapkuat pilaqniqhaulat aanialaqnit, atuqni nakungittumik ihumaliurniq inmingnut ahiinutluniit. Tahapkununga niguaqhiyunut imirniqmik, parnakpagiqlutit imirniq mikiyumik mikhigiaqnilu tapkuat hivuganaqnit hivuganailgumitlutitlu.

Unniqtutit mikhigiaqninut tapkuat hivuganaqnit aanirniq hivuganailgumitlutitlu atauttimi imirniqmun:

Kikliqaqtitni imirtatit tapkununga mikkarmik-qayangnautiuq imiraangat maliktakhaq.

Munarilugin qaffinik imiqpaktutin pihuiqlutillu amigaitqijaujunik malruungnik qalluinik atauhirmi havainirmi.

Himmiqpaklugu imaqmik imiungittuniklu imiqtillutit.

Nirivaklutit imiqtinnatit imiqtillutillu.

Munarivaklugit ilannatit ilatillu naamagiakhainnik.

Ihumaliuqpaklutit nakuuyumik angilrariaqni. Taaksikkuurlutit hivayarluguluuniit ilannat uhittiriaqni.

Qayagiqpiaqpaklutit imirahuaruvit niglaqpiarumi hila. Ilihimayuknaqhiutit qayangnautingit alappaarnaqtuq hila Ukiuqtaqtumi, kihimi itqaumavaklugu imiraangat mikhivaktaa nakuuyumik ihumaliuriaqni hulinakhagavit taimailiulimaitarnik imingitkuvit.

Imiruvit, akhaluutituruiqlutit (haanamikluuniit, sikiitumikluuniit, qayaqmikluuniit), uhittiruiqlutillu kina imiqpaktuq.

Akungitlugit imirluk tapkuatlu havautiqugiaqaqtatit havautit aangayarnaqtutluniit. Imirluk pipkalaqtai havautit aktuaniqattiaguiqni tamnaluniit hakugiikhivallaqtitni pipkailutyiklu akhut huguiniqmik.

Imiruiqlutit qanuriliurutauniaqtumik aaniqtuqarniaqtumi, hanalrutinik aturuiqlutit atuqtakhamikniklu, maniqqamiitillutilluuniit.

Imiqmut ulapqidjutauruiqlutit talvani “tamaat imaiyarahuarniq”.

Pinahuaruiqlugu “niuqaqtaminik niuqaqtakhat” ilannatit

Naqitlugu uvani naunairyuumirumaguvit qakugu IMINGITKALUAQLUNI nakuutqianguyuq.

Ilvit ahialuniit ilihimayat akhugutiqaliqat imirlukmun, uqaqatigilugu ilannaqmun, ilagikni ilauyuq, uqautyiyi, inutuqaqluniit, tapkununga hunanik apquhaqhiyaqnik. Ikayuqtauvaligiami naqitlugu uvani.

Qagitauyanit pilugu piqaqnit hamani.