ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑎᓪᓗᑎᑦ

ᐊᖏᓂᖅᓴᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᕈᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐋᓐᓂᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᑦᑎᐊᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᒡᓗ ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᓯᒥᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᒥᐊᓕᖕᒥᑦ ᐃᒥᕈᒪᔪᓄᑦ,ᐸᕐᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᕌᓗᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᑦ ᐊᑦᑎᒃᑐᒥ−ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐃᒥᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᖃᑦᑕᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᖓᑖᓂᑦ ᐃᒥᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ.

ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐃᒪᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᙱᑦᑐᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᕐᓂᐊᖅᑕᕐᓂᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᒍᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᖕᓂ ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᑦ.

ᓂᕆᓗᑎᑦ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐅᔮᕐᔪᒃᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᐸᓘᒋᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑎᑦ ᐃᓚᑎᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᓂᖏᓐᓂ. 

ᐸᕐᓇᒡᓗᑎᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᕐᒧᑦ.  ᑖᒃᓯᒥᒃ ᖃᐃᖁᔨᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒧᑦ ᐊᐅᔭᐅᔪᒪᓗᑎᑦ.

ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐃᒥᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᕿᕿᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᒥᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔪᒃᓴᐅᕗᑎᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓂᒡᓚᓱᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᓯᓚᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᖅᓯᕙᖕᓂᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᑦᑎᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᑐᕋᔭᒐᔪᙱᑕᕐᓂᑦ.

ᐃᒥᕈᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ, ᐊᖁᑦᑕᐃᓕᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ (ᑎᓴᒪᓕᒃ, ᓯᑭᑑᖅ, ᐅᒥᐊᖅ), ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᒪᙱᓪᓗᑎᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᒥᖅᓯᒪᔪᒥᑦ.

ᑲᑎᑦᑎᙱᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᓘᒃᑖᒥᙶᖅᑐᒥ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓴᙱᒃᑎᑦᑎᓗᐊᕐᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᒻᓚᕆᐅᔪᒥ ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᒃ.

ᐃᒥᖅᑕᐃᓕᒋᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᖕᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᒦᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐱᙳᐊᖅᐸᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᒥᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᐅᔪᓂ “ᐃᒥᐊᓚᓂᖃᖅᑐᓂᑦ”.

ᐊᖑᒻᒪᑎᓇᓱᙱᓪᓗᑎᑦ “ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᒧᑦ” ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓂᑦ.

ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᕘᓇ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓄᑦ ᖃᖓ 0−ᒥ ᐃᒥᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᓛᖑᓂᖓᓂ.

ᐃᕝᕕᑦ ᐊᓯᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕈᕕᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑑᑎᒋᔭᕐᓄᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᕿᒍᒃ ᐅᕘᓇ.

ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᐅᕙᓃ.