ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᓇᓂᓯᓂᖅ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᓇᓂᓯᓂᖅ

ᐃᕝᕕᑦ ᐊᓯᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᖃᕈᓂ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᖅᐳᖅ:

  • ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ, ᓘᒃᑖᒧᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒧᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᒍᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᔪᒧᑦ (1-867-979-3333) ᓄᓇᕘᑉ 24/7−ᒥ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖓᓄᑦ.
  • ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᕐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕈᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. (ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕈᒪᔪᓐᓃᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.)
  • ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᒥᐊᓗᓗᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ − ᐱᑕᖃᕈᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. (ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ.)