ᖃᓄᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᒃᑐᐃᓲᖑᓂᖏᓐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ

ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᖃᕐᔪᐊᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᑎᒥᖏᑦ ᖃᕋᓴᖏᓪᓗ ᓱᓕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ. ᖃᕋᓴᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᓐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᖃᕋᓴᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓅᓱᒃᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓲᖑᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒡ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ, ᖃᕋᓴᖏᑦ ᐱᓕᕆᓲᖑᕗᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓᓐᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᕕᒋᔭᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒐᔪᒃᐳᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓂᐅᙱᖔᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓱᒪᔾᔪᑎᖓ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐱᑐᐃᓐᓇᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᕗᖅ ᖃᕋᓴᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓅᓱᒃᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᖏᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂ.

ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑐᓲᖑᙱᓐᓂᖓᓐᓂ ᐱᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᒥ. ᐅᑎᖅᑕᓲᖑᖔᖅᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᙱᓐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᕗᖓᐅᔾᔨᓂᖅ ᐃᒥᕐᓂᕐᒥᑦ1. ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑐᕐᓂᖅ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᐳᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓂᕐᒧᑦ, ᑭᕕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᐊᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓲᖑᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓅᓱᒃᑑᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ:

  • ᐃᓱᒪᓇᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
  • ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᕕᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓂᖅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ.
  • ᓂᙵᒃᓴᐅᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓇᑕᖅᐸᒡᓗᑎᒃ.
  • ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓄᕆᐊᓇᖅᑐᓂ ᑲᑉᐱᐊᓇᖅᑐᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᐃᒥᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᖁᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒡᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒡᓗᑎᓗ, ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᑐᖁᒧᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᒪᐃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ:

  • ᐃᓱᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ.
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒥᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓇᑎᒃ ᑯᔭᖕᓂᕐᒧᑦ, ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᑯᔭᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᔪᒥ ᖁᐱᕐᕆᓐᓂᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᓇᓂ ᓯᖓᐃᓕᕐᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᑯᐊ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᐅᔪᑦ ᖃᕋᓴᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑐᑭᖃᙱᓚᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖓᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑳᖓᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖓᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᓱᓕ, ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.