ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ

ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᙱᓚᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕐᓇᙱᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᒥᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐱᔪᓐᓇᕋᓱᒋᔭᕐᓂᑦ. ᐃᒥᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᓱ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂ ᐃᒥᐊᓘᔪᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᐱᐊ, ᕙᐃᓂ, ᓴᐃᑐᕐ, ᑰᓚᑦ ᓴᙱᔪᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᑦ.

ᐅᓇ ᑕᕝᕙ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᑕᐅᑦᑐᖃᖅᐳᖅ:

ᐊᑐᓂ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᓂᓕᖕᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ (ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ).