ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ

ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᒍᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ 19−ᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᕗᖅ ᐊᒥᓱᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ 11−ᒥ 20−ᒧᑦ ᓂᒋᕐᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓂ ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 14−ᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒐᓚᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 18−ᓂ.

ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐅᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᑐᓂ ᒪᒃᑯᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᕐᔪᐊᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓅᓱᒃᑑᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ−ᐱᑎᑕᒧᑦ ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓐᓇᕈᕋᓱᖕᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᕖᐊᕈᑎᖃᓲᖑᒋᕗᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᒪᒃᑯᒃᑑᑉ ᑎᒥᖓᓂ ᖃᕋᓴᖓᓂᓪᓗ, ᑕᐃᒫᒃ ᓱᕈᓯᑦ ᐅᑕᖅᑭᒍᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᙱᔅᓲᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᕗᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖓᓐᓂ ᕿᑐᙵᖏᑦ ᐃᒥᐊᓗᓯᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖓ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᒪᒃᑯᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒃᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᐅᖕᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖏᓐᓂ.