Kinguvagiaqtitni inulgammiit imirnit

Ukiukitpallamik imirniq angiyumik ihumaalutauyuq Nunavutmi. Pigaluaqtitlugu maligaqnut ukiunga niuvirniq imirniqluniit imirlukmik tamna 19-nik ukiunik ukiuqarniq, imirluk atuqtauyuq inulgammiqnit ihuityutauyuq amihuni nunaliuyuni. Ilanga aaniaqtailiniqmun naunaiyaut inulgammiqnut ukiulgit 11 tikitlugu 20 tamna Nigiani Qiqirtaalukmiuni naunaiqtat tapkuat amihut inulgammiit imiliqpaktut imirlukmik ukiuqaliqhutik 14-nik, amihuniqhatlu imiliqtut ukiuqaliqhutik 18-nik.

Naunaipkutat takukhautitai tapkuat inulgammiit pigiaqtut imirniqmik ukiukittutik pilarniqhat imirniq akhut inirtiligangamik, atupakhimanitlu imirluknit-tugangayunik huguinit iniqniuniqmun. Imirluk pittailitauyuqlu aglivalianianut inulgammiit timinganut qagitanutlu, taima utaqikhaqpaliqat nutagaq utaqinia imiqniahaqluni imirlukmik nakuunirhaq.

Ilaali, piqartuq hunanik tapkuat angayuqanguyut pilaqtai ikayugiangi kinguvaqni ukiungi tapkuat nutaqat imiliqnit imirlukmik. Una ilagiya piqagutauyuq tuhagakhanik hungmat ukiukittumik imirniq huguilaq uqautinilu ikayugiangi kinguvagiaqni inulgammiit imirnit.