Talvani takuniaqtutit apirhuutigiyauyut kiudjutingillu kitunik munarittiaqtumik imiinaqniqlu.

Tapkuat Mikkarmik-Qayangnautiuq Imiraangat Maliktakhaq allatqit angutinut aqnanutlu. Aqnat pihimaniqhat hivuganaqniqhaunianik pivaliatitni ilai imirlukmun-tugangayut aaniagutmik tahapkuatut iviangikkut kansur, uumallukniq, aukhigiaklurniq, tinguklungniq puqtuhinialu auk tikliktaqnia. Tapkuat pityutauniqhat uuminga ilalgit:

 1. Aqnat piqaqtut ukkitqiyanik hiquptigutai aqiaguqmi tapkuat hiquptigiyut imiqlukmik, taimatut timinginikhatqiyauvaktut;
 2. Aqnat mikitqiyamik imaqtalgit timimingni hiquptigutikhamik imirlukmik;
 3. Aqnat uqhuqatqiyat, tamna tukiqaguta imiqluk qimaihagituniqhauyuq timinginit;
 4. Aqnat atuqpakniqhat uqitqiyauni angutiniunganit, inuitlu uqitqiyauyut tikitpaktat puqtutqiyaq aukmi imitrluk puqtunit tahapkunangaunganit uqumaitqiyanit.

Hii, imiq imipkaiyumainnaqniaqtaatit.

Inuit imiinaqtut ayurhaqniaqtut imiruiriamikni, imiruirumaplutiklu. Inuit ihumaliungittut imiinaliriamiknik. Ihumagiyut munarittaaqtaat qanuraaluk qakunguraikpallu imiriamikni. Kihimi imiq aadlanguqtitpagaa qaritat, ilangit inuit imiinalirumainnaqtut nakuugigiamikni. Kinalikiaq imiinalirumainnaqniaqtuq imilirumagumi taimaa imiruirumik. Imilimairnakhavuqluuniit imiruirumik qaffinik ublunik ihumaaluliqqata, in’ngummakpata ninngakhimakpataluuniit. Imiinarumaniq ayurhaqtipkaiyaa tamaat inuup inuuhianganik hivituyumiklu ayurhautingit ilannamiknut, ilamiknullu, havaaminut ihumamitigut aaniarutauyut, maningit paliihimallu.

Imiq in’ngummaktitauyuq, kayumiiqtiqmagu ilanganik qaritat. Mikiumik niuqqaruvit, unaguiqtitautipkaiyaatit quviahuutigiplutillu aadlannut. Kihimi imiqpallaaruvit kayumiiqtittaa qanuriliurutit ayurhaqtitaalu ihumaliuriami nakuuyumik piliuqlunilu nakuuyumik qanuriliurutikharnik, unalu pipkaidjutittaaqtuq ukuninnga aaniqtiqtuq, ningaqtuq, tupalimairumi tuqutauluniluuniit. 

Inuit imiyuittut tadja imingitkaluaqlutik pigiamikni inuuhiqminut ikayuutikhanganik. Nakuutqiyauyuq nakuutqianik nirigumik, iqaiyaarumiklu qakunguraikpat higaangitkumiklu.

Kihimi, inuit imiqpaktut qakunguraangat mikiumik mihiginiaqtut mikkaqmik aaniarutinik, ikikliyuumiqtuq uumallukniq 2miklu naunaitkutalik sukalik aukmini. Kihimi imiliriarumi imiqpallaaliqtumikluuniit ihuarhilimaitaa inuuhit. Imaatut piyuq:

 • Inuinnait avatqumayut 45mi pivaktut aaniarutimut ikayuutingit imiqtumik mikkannuamik. Ikayuutauniaruknaqhiut pingittut inuulrammiinut inirnikhaliqtunullu.
 • Kitut aaniarutimut ikayuutingit piiqpaktut imiruvit avatqumayuq mikitqianguyuq qayangnautinga maliktakhat atauhiinnaqmik qakugumiluuniit.
 • Kaansaqtittiyuq angikliyuumiqpaktuq imiraangavit atauhiqmi ublumi. Una pilluaqhimayuq arnanut.

Hii. Beer-mik, wine-mik avutakhallu Taanranut piqaqpiaqmat sukamik. Niuqqaruma atauhiqmik amihunikluuniit imiqmik qakunnguraikpat amihunik puvalluutinik niriyamnut puvallaqtauyumangittumiklu. Kinaliqaak puvallarumangittuq, imiqpallaaruiqtukhaugaluaq.

Imannaq, una Qajangnalluangittuni Imirnikkut Maliktakhani aajjikkiiktun ihumagingillugin angutaugaluaqtillugin arnaugaluaqtillugin, angutit arnaillu timait hulaqutihimajun aallakkiiktukkut imirnin. Arnat piqaqtun qajangnaqhittaulluaqtaaqtunik piqalirnirnik kitunik imirnin-pidjutinirnik aannialaqidjutinik imaatun iviangikkut kaansamik, taqami umikturutimik, aup sukaklungnianik, tunguup annialaqidjutaanik qulvaqtunikluunniit aup tikliqtautaanik. Pidjutilluangit taimaidjutit uumunga ilaujut:

 1. Arnait piligit ikitqijaujunik enzymes-nik pijaarutaanik imirnik, taimaatun ihimajuq timinginni ikaarnirni amigaitqijaujuni.
 2. Arnait imainnaqaluaqangittun timimingni piijarutikhanik imirnik.
 3. Arnat urhatqijaugamik, tukilik taimaatun ikaarniit amigaitqijaujun imiit piiqtirutaanin timimingnin.
 4. Arnat uqitqijaujun angutinin, taimaalu inuit uqitqijaujun pivaktun qulvahitqijaujunik aungmi imiqalirnirnik taapkunanga uqumaitqijaujunin.

Ukpirutinga piqangittuq qanuqtut imingairiami qilamik. Qaffit ikaarniit qaangirumik kihimi imingaiqhunguyutit. Taimaa akhuurutauyuq ilihimayukhaq qanuraaluk imiqtutit. Avatqumayumik atauhiq ikaarniq hiamitiriami atauhiqmik qallutimik. Itqaumalugu kaapik qanuriliurutauyuq tupaupkaimapkailutillu, imingairutiungittuq.

Ikhinaqtakhaungittut nalurhihimayut kiulimairumikluuniit. Timinga haniraqminungaqlugu taimaa tupinnaittumik miriarumik. Niaqua haniraqminungaqlugulu, taimailingali hivayaqtanut qaikpat kihimi. Ikayuqtikharnik qilamiuqlutit hivayaqlugu munarhitkut/munarhi havaguiqnaqhiumi kiuyuq, aggitilugilluuniit munarhitkunnut. Naqillutit hamunga naunairyuumirumaguvit.

Qayangnaqninnga imiqmut-piyut aanirutingit angikliyuumiqtuq niuqqaraangat. Atauhiqmi santimi kiklinga piyuq atauhiqmi santimut, ubluq kiklingattauq ublungani. Atauhiqmi santimi qanuraaluk imiqmik atuqninnga “tutquumayakhaungittuq” tamaallu imiqlugu atauhiqmi ublumi malruukniluuniit ublunik. Niuqqaruvillu akhuraaluk qakunguraangat, angikliyuumiqtaalu aanirutimik unalu akuniraalukmut aaniaqtailiniqmut ayurhautingit.

Imannaq. Imiq ikayuqniaqtuugaluaq hinigiaqni, kihimi ayurhaqtitaa qanuqtut hinigiaqni hinipkailluaqtiqlutillu.

Niqi aqiarukni nutqaqtitaa hiamitiqniq imiq aukni. Tatamayumik aqiarut mihigimalittuutaungittuq imiqmik imingaktipkailuniluuniit.

Imannaq. Aadjikutariiktut tamaita imiq ittut tamaini imiqni:

 • atauhiq havigalik/hikuliaq beer-mik (340 ml/12 oz. uumani 5 pusantnguyuq imiq)
 • atauhiq hikuliaq tamna cider/cooler (340 ml/12 oz. piqartuq 5% imirlukmik piqaqnia)
 • atauhiq qallut wine-mik (142 ml/5 oz. at 12 pusantnguyuq imiq)
 • atauhiq niuqqarumi avuyakhaq Taanranut vodka-titut (43 ml/1.5 oz. uumani 40 pusantnguyuq imiq).

Tamarmik hapkuat ihumagiyauyut atauhiqmik imirlutit.