Qanuqtut naunaiqni inulgammiit imirmangangi

Iqhinalaq naunaigianga nutaqat imiqhimayanga. Kihimik ihumallaktailinahuaqlutit. Tamaqmiungittut nutaqat imirtut imirlukmik imiyuittut huguilamik piplugit pivaliatitniluniit ihuilgut kinguagut inuuhiqmingni.

Kihimik, atuqpiartuq kangiqhimayanga nutaqavit imirniqmun pitqihi, naliakniqlu uuktukaphugiakha imirlukmik, atuqhugu nakuuyumik inukhiurniqmun qanugitnit, imirniqluniit hugiaqninut ihumaaluytit/ikpigiyat tapkuat pityutauyut timimun huguiniqmik hivunikhamilu atugumainaliqninut.

Hamma ilai naunaipkutat nutaqat ayuqhautiqagiakha imirlukmun: **
 • Pitquhia allanguqtakallangniq, uguluhagaiqtuq ningaktaqhunilu huhimaittumik.
 • Angiyumik ahianguqni ilihaqvikmi havaguhit, ilihagiaqtaguiqniq nakungittumiklu piqattalirniq.
 • Upiguhukhimaittumik pitquhit akigaqtuiniqlu ilagit maligainik.
 • Tammainiq piyumaninik hivuani huliniit hunatluniit atuqpakhimayai aliagiqpiaqhugit.
 • Piyumahuirniq inminut takuminagahuarniq halumaniqluniit.
 • Aularluliqhuni, nutqagakhagittiaguiqhuni, unagurtaqliqhuni inngumainaliqhunilu.
 • Nigiyumattiaguiqhuni.
 • Timimun ihumaliqutinutluniit ihuilgut ilautitlugit puiguqtarniq, pinahuattialairniq ihumagihuiqtainaliqniq pinahuaganik, qiplagikhini aupayyakhimaniluniit iyai, nakuuhuiqni ingutagutai mikiyuniklu tiguttaqni uqauhialu kayumiqpiaqhuniluniit.
 • Naunaqtumik aaniqhimanit.
 • Avalinganginagumaliqhuni igluamininginnaliqnialuniit.
 • Nanini imingakhimani naimannaliqniluniit imirlukmik aniqninit.

**Ilai tahapkuat naunaipkutat ayiikutagilaqtai atuqpaktunit pivaliatitnit ahianguqni tahapkuat inulgammiit atuqpaktai, taimatut atuqpiartuq hugikallaknagit pinahugini. Kihimik, atuqpiartuq uqaqatigini ihumaalugiyaqnik ikayuqnilu kangiqhimani inmingnik ikpigiyainik pitquhitlu nakuutqiyamik. Itqaumalugu qinirniq ikayuqtikhamik piyaqaguvit ikayuqtauvallirniqmik iliknut nutagaqnutluniit. Pilaq munaqhimik, ukpigiyamik nunalikni ilauyumik ihumaligiyiluniit aaniaqtailiniqmun havakti.

Huliniq qiniqnianik inulgammiq imirlukmik aturnia

Ihumaguvit nutaqatit imirni imirlukmik ihumaaluguvitlu tamna ayugutauliqnia, una huliniq ikayulaq qiniqninik aktualaqnit imirluk pihimani inuuhinut.

Atugahuaqunia titigarniq titiqanik itqaititninik hunat atuqpiaqni tapkununga hunaniklu piyumani hivunikhami. 

Naunaipkutat tahapkuat hunat inuuhiptingni atuqpiaqtut ilaqalat:
 • ilagit
 • ilannait
 • ulapqityutit
 • iliharniq
 • havaq (piqaqat)
 • manik
 • piqatigiknit
 • huliniit tapkuatut angunahuarniq, iqalukhiurniq, hanauyarniq, iganiq, miqhurniq
Inigangata, hamma ikittut atugahuaquni apiqutit apiguyakhat nutagaqnut:

 • Pihimava imirniq imirlukmik nakuungittumik aktuava kitutliqak tahapkuat hunat inuuhiqni? Pikpatlu, qanuqtut?
 • Piva imirniq imirlukmik pipkaqpatit pivalilaqni hunat piyumayatit, nutqaqtitpailuniit piyaqni hunat piyumayatit?
 • Qanuq ihumavit hunat allatqiyaulaqni inuuhiqni imiqpallangitkuvit imingitpiaguvitluniit imirlukmik?
 • Qanuq ihumavit anginiqpaunia tuluqtautit ahiangugiakhaq imiqpallaguirniqlu hivuganailgumitniqluniit piplugit?
 • Hunat ayuqnaitqiyailaqat ahiangugiakhat qanuqtut imirnit imirlukmik?
 • Ihumaliuguvit ahiangugiakhaq qanuq imirniqnut, hunat tukligit atuqtakhat piniaqigit pipkaqnianik? Naunaipkutagiplugu, parnaiyainiq imiqhimaittumik hulivalliqatigini ilannait; unniutini ilannait hivuani imiqniangittaqnik; kikliqaqtitni imirniqtit atauhinnaqmun.