Uqautini inulgammiit tapkuninga imirluknik

Inulgammiit haniyaqalat qaphinik akhurnaqnit inuuhiqmingni, ilihimayugutlu tapkuat ilaani nakuungittunik niguaqhivaktut. Huli una ilagigaluaqtitlugu iniqpalianiqmi, piqaqtuq tahapkuatut ilagiit ikayulaqtai nutagaqtik pivakni nakuutqiyamik hivugtanaitqiyaniklu niguaqnit tahapkununga imirluknik atuqnit.

Tapkunaniluniit ilagini tapkuat angayuqat munaqtigiyatluniit imiyutkaluaqtitlugit imirlukjnik, nutaqat ilitpaktut imirluknik ukiukittutik TV-kut, qunngianit, Qagitauyakkut, ilannanit nunaliuyunilu.

Atuqpiartuq uqauhiginia hatqiumayumik nutaqanut tapkuninga imirlukmik ikayugiangi ilitnit tapkuninga:

  • Qanuq imirluk atuqnia huguilaq timinginik, ikpigiyainik ukpiguhinik inuuhigikniqmun.
  • Qanurtut aniguittarniq inuuhiqmi ihumaalutinik akhurnaqnitlu atuqhimaittumik imirlukmik.
  • Qanuqtut mikhigiaqni imirlukmingaqtut huguinit imirniqmik hivuganaittumik nakuuyumiklu niguaqata imigiakhaq.

Una ilanga piqaqtitiyuq tuhagakhat angayuqanut munaqtiuyunutlu atuqpiaqninut uqautini nutaqat tapkuninga imirluknik atuqnit uqatyikhatlu uqaqatigikniq pigiaqnianik.