Qanuq imiqpallaarnaittumik ikikliyuumiqlugulu qayangnautiga

Piyagangat kina imirpalangangat atuqattainaqhugu piplugu, ilagiaqtai pilaqnit hivituyumun aaniaqtailiniqmun ayuqnagutit tapkuatut kansur, uumalliurniq, uumallukniq tingukmilu aaniagut.

Tahapkununga niguaqhiyut imirniq imirlukmik, tamna nakuuniqpaq mikhigiaqni tapkuat hivuganaqnit imirlukmun-tugangayut huguqtigini tamna mikhigiaqni aktilangi imirtat maliknilu tapkuat mikkarmik-qayangnautiuq imiraangat maliktakhaq.

Unniqtutit mikhigiaqninut hivuganaqni imirlukmin-tugangayut huguqtigutit hivituyumun:

Kikliqaqtitni imirtatit tapkununga mikkarmik-qayangnautiuq imiraangat maliktakhaq.

Naunaiyaqlugu qanuraaluk imiqpaktat atauhiqmi ubluani atauhiqmmilu santimi

Amigaitqijauhuiqlugin malruungnin qallutinik imirutinik atauhirmi havainirmi angutinun arnanullu.

Imiqpaklutit atauhiinaqmik “imiqmik” atauhiqmi ikaarnimik (imiqlutillu malruuknik qallutinik pingahuni ikaarninik).

Nigilutit imirniahaqlutit imirtitlutitlu. Una ikayuqniaq kayumiqnia ilumiutaginia imirluup timingni.

Parnaklutit malguknik avataanutluniit imirlungitniq ublut atuni havaguhiqni pivaliatingittaqnik atugumainaqliqnia.

Akungitlugit imirluk tapkuatlu havautiqugiaqaqtatit havautit aangayarnaqtutluniit. Imirluk pipkalaqtai havautit aktuaniqattiaguiqni tamnaluniit hakugiikhivallaqtitni pipkailutyiklu akhut huguiniqmik.

Uqaqatigilugu ilannaqnut ilaknulluuniit ikayuriamiknik niuqqaqpallaarnaittumik.

Naqitlugu uvani naunairyuumirumaguvit qakugu IMINGITKALUAQLUNI nakuutqianguyuq.

Ilvit ahialuniit ilihimayat akhugutiqaliqat imirlukmun, uqaqatigilugu ilannaqmun, ilagikni ilauyuq, uqautyiyi, inutuqaqluniit, tapkununga hunanik apquhaqhiyaqnik. Ikayuqtauvaligiami naqitlugu uvani.