Mikhigiaqni huguinit

Piqartuq taihimayunik hunanik tahapkuat ilagiit pilaqtai mikhigiaqninut imirluknut-tugangayut huguinit atugahuaqtitnilu hivuganaittumik imirniqmun pitquhit angilgami. Nakuuyuq pigiaqvikhaq ilihimaniq qanuq aktigiyumik imirluk ihumagiyauyanga hivuganaittuq aktilanga niuqagiakhaq mikhigiaqninut tapkuat qayangnautaulat. Naunaiyaiyit naunaiqtuiyut imirlukmik qanuqtutlu aktuayangi inungmun nunaliuyunutlu pihimayai tapkuat Kaanataup Mikkarmik-Qayangnautiuq Imiraangat Maliktakhaq.

Tapkuat hivuligutit ihuaqhini ubluq tamaat havaguhiqmilu kiklikhat imirniqmik imirlukmik mikhigiaqninut qayangnautaulat:

  • Avatqungitlugit pingahut niuqarniq atuni ubluq/15 niuqarnit havaguhiqmun angutinuty.
  • Avatqungitlugit malguk niuqaqnit atuni ubluq/10 niuqaqnit atuni havaguhiq aqnanut.
  • Pihimaniq ikitniqhamik malguk ubluk atuni havaguhiq imirlukmik-atungitniq.

Tapkuat hivuligutit pipkaikmiyuttauq atugahuaquninik tapkununga hivuganaitniqhanik niuqangitniq imirlukmik, tapkuatut aquligangat akhaluutmik tamnaluniit hingaiyaupluni. Inuit niguartut imirniqmik imirlukmik malilaqtai tahapkuat hivuligutitpiyami niuqarniq nakuuyumik mikhigiaqnilu tapkuat atulaqni huguinit.

Angayuqat atulat atuqpiartumik havagini aktuaninut nutaqat pitquhit tapkununga imirluit. Nutaqat ilitvigiyai tautugamingnik qanuqtut ahii pitquhit tapkununga imirluknut. Angayuqat imirtut imirlukmik hivuganaittumik atuttiaqhugitlu pityuhit pilat nakuuyumik qanugityutauni niguaqninut tapkuat nutagaita tahapkununga imirluknik atuqninut.

Piqartuq amihunik pitquhit nakuuyumik qanugipkaqnit ilaginut:

  • Niguaguvit imirniqmik imirlukmik angilgami nunaliuyumiluniit, imirlutit hivuganaittumik atuttiaqlugulu maliklugit tapkuat mikkarmik-qayangnautiuq imiraangat maliktakhaq.
  • Ahianguqlugu unipkauhia imirlukmun angilgaqni. Unnipkaqtailinahuaqlugu unipkauhit pipkaqni imirniq alianagiakha.
  • Atuqatigiklugit unipkauhit tahapkunanga ilagiyaqnut nunaliuyumutluniit niguaqhimayut imirniq hivuganaittumik imingitniqluniit imirlukmik.
  • Parnaklugit hulivalliqnit aliahutaunitlu tapkuat imirluk ilaungittanganik.

Nutaqat takukpagit inirnit huguilanik pityuhi, malikhalarniqhagiyai una naunaipkutaq piyagangat ihumaliugangatlu imirniqmik hivunikhami.