Ilihimalugu taimaaqnaqhiutinga

Ilihimalugu taimaaqnaqhiutinga

Amihunut Nunavummiut, munariyumik atuqtut imiqmik pipkaidjutiyuq nakuuyunik atuqtamiknik, quviahuutiyautitut, niriqatigiyait ilannangit ilamiknillu, ilaani unaguiqhiqtuq. Kihmi, inuit imiinnaqpiarumik, aaniarutitauvaktut ayurhaqtipkaiplutiklu.

Taimaa imiinarumi qayangnautilik, amigaittut inuit ilihiangutitgittut qanuraaluk imiq ihumagiyauyuq ihuaqtumik qayangnaittumiklu imirumi. Ikayuriami inuit nakuuyumik ihumaliuriamikni imiinaqniqmut, ihivriuqtiuyut tamainnit Kaanatamit naunaiyaiyut imiqmi qanuqtutlu ayurhautipkaiyut inungnut, ilamiknut nunaminutlu, piyut mikkarmik qayangnautiyauyuq imiq imirniqmut maliktakhat. Hapkuat maliktakhat ihumapkaigiyait kiklingit qanuraaluk imiqmik imiqtakhaq ikikliyuumiutigiami qayangnautit iminut piyut qayangnautait naittumik unalu akuniraalukmut pipkaidjutauyut. 

Hamna titiraqninnga tuniyuq naunaitkutaq qayangnaitqiamik aturniq imiqmik, tamarmikmut angutinut arnanut, pitquigiami pitquhinganik munariniq, ikayurlunilu inungnut imirumayut piliuriamikni munariniqmut qayangnaittumiklu pigiamikni imiinaqniqmut.