Aktuani inulgammiqnut

Piyagangata ilagini ilauyut imirnit imirlukmik huguilaqnik piplugit, pilaq nakuungittumik aktuani aaniaqtailiniq, inuuhigikniq hivuganaitnilu nutaqat inuuyut angilgami. Akhut imirluk atuqnia atalaq ilagiakninut uqauhiqmun tamnalu/tamnaluniit timimun ningarniq angilgami, tamna pityutaulaq nutaqat ahivaqtauni angilgamin iliyaunilu munaqhiviuyumun.

Nutaqat munaqtit havaktit Nunavutmi tuhaqhitai tahapkuat amihuniqhat nutaqat munaqtauyut pihimayut atauhiqmikluniit angayuqalgit munaqtiluniit aturniqlukni hunamun ihuigulgit, amihuniqhamik ilalgit imirlukmik. Ilaali, tuhaqhityutauyuq tapkuat tikittugu 90% nutaqat hapuhimanit pityutauyut pivakni imirluknut-pipkaqhimayut.

Nutaqat inuuyut angilgami akhut imirlukpaktyunit atuqhimalarniqhat ihuilgut tapkununga:

  • pukkittut pilagahugini
  • inuilannguniq
  • pipkainahuginiq
  • ikpigini pilaitnahuginiq
  • iqhiniq qimaktauniagahuginiqmik
  • akuniuyumik inngumaniq

Inuuniq ilagiyami ilauyumik pihimayuq imirlukmik ihuilgulikmik ayuqnagutauyuq nutaqanut tamaitnutlu ilagiini. Pikpat inuk iminnaqnia akhut, hanmigaluaqtitlugu huguilaqnik qanugitninik inmingnut ahiinutlunit, una naunaipkutaulaq imirlukmik naahuginiq atuinagumalirniqluniit.

Kinaliqak ilagiyami akhugutiqaqat imirlukmun, nanihiniq hilatanit ikayurtikhamik ikayulanik ilagit aniguinit. Naqitlugu uvani nanihiyami ikayuqtikhamik nunaliuyumi.