Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD)

Aqnat imirqata imirlukmik hingaiyauplutik – piluaqtumik akhutak imirniqmik – pilaqpiartuq taphuma nutagakha inuuniaq piqaqluni Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD). NUtagannuit inuuyut piqaqhutik Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD) pilat qagitai huguqhimalutik inuuhianutlu timinga, pitquhia ililaqnialu pimmaqlugutiqaqluni.

Nunavunmi ublumi, FASD atauhiuyuq qayangnatqiyauyuq pittailiyauttaaqtuqlu imiqmit piyut qayangnauritingit. Tapkuat Nunavut Timinga Aaniaqtailiniq Inuliqutitlu Kivgaqtit mikhautat 2002-mi tapkuat 30% hingaiyat aqnat imirtut imirlukmik hingaiyauplutik, tamnalu 85% tahapkunani nutaqat takukhautitai naunaipkutat taphuminga Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD). Tamna akitunia taphuma Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD) inungnut puqtuqpiaqmiyuttauq. Ilagiplugit tapkununga anginiqhaq tammaini nakuunit inuuhiqmun nutaqanut piqaqtunut Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD), mikhautat tapkuat aaniaqtailinit munaqni akituni piqatai tapkuat Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD) inuuhiqmun mikhaanittut $1.5 milian atuni inungmut piqaqtumun Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD).

Piittuq aktilanganik imirluk qanugittunialuniit imirluk hivuganaittuq aqnanut imirtunut tamna hingaiyautitlugu. Mikiyunnuaqluniit aktilanga imirluk huguilaq taphuma pivaliatitnianik nutagannuaq.

Tuhaqpaligiami tapkuninga imirluk hingauyauniqlu, naqitlugu uvani.