Imiq unalu Hingainiq

Imiq unalu Hingainiq

Naamakpa imiriami hingaiyaqtilluni?

Hivuganartuq imirniq qanuqliqak aktilamik imirlukmik, qangaliqak atuqtitlugu hingaiyauniq, piplugu imirluk aktuayai qanuqtut tamna nutagakhaq pivaliania pityutaulaqlu atainaqytumik qagitamun huguiniq nutagakhamun. Arnaq hingaiyaukpat parnakhimakpatluniit hingaiyauniqmik imiguiqtukhaq pihimayaminik inminik nutagakhanilu hivuganaittumik imitlukmik-tugangayunik huguinit.

Hunaukmat Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD)?

Una taiyauyuq Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD). Atuqtitlugu hingaiyauniq, imirluk apquhaqpakta talvanga amaamauyumin nutagakhamun aulaplunilu nutagakhaup timiagut. Tamna imirluk apqutailitaiyuq nutagakhaup pilaqnianik pitarniq naamaktumik niqikhanik aniqhaktugaqmiklu atuqpaktumik pivaliatitni qagitamun, aktuayailu qanuqtut pivaliatitni aglivalianialu.

Tamna aktuania Imirnirmit Ilumiutarlirniq (FASD) ilaqalaq:

Biibinnuaq FASD-qaqtaaqtuq piqaqtaaqtuq hivituyumik inuuhiqminilu tamaat ayurhautiqarluni ukuninnga:

 • Ayuirluni nutaanik hunavaluknik, ukunatitut kihitittiini taiguriamiluuniit
 • Itqaumagiami
 • Naalattiaqluni
 • Ulapqigiami aadlanut
 • Ihumagiami hunavaluknik ukunuuna ihuarhailunilu ayurhautingit
 • Ayuiriami qanuqtut uqariami kangirhigiamiluuniit uqauhiqmik

Naamakpa imiriami “mikiumik” imiriamiluuniit quviahuutini?

Ilihimangittut qanuraaluk imiq FASD-pkaiyuq. Imaatut ittuq qanuraaluk imiq ihumagiyauyuq nakuuyuq hingaiyarhimatilluni. Nakuutqiariyaa arnamut hingayaqhimayuq imiruirumi ikikliyuumiriami aaniqtailininnga biibimut.

Imiqtilluni maamaktitilluni aanirutiniaqqa biibimut?

Arnaq maamaktittilirumi, imiq kuviyuq biibimut miluutigut. Una ayurhaqtipkainiaqtaa biibip niriliqqat, hiniktilluni qanuqlu angikliyuq. Taimaa arnaq imirumagumi maamaktittiluni naunairyuumirumagumi qanuqtut nakuuyumik pigiami, (pampiqtauluni ivianginga milunganik unaluuniit maamaktittiluni imiqtinnagu) uqaqtukhaugaluaq munarhimut munarhitkunni.

Ilangit aadlatqiit imrit qayangnaitqiyauvat aadlanit?

Tamaita imrit qayangnaqtut angikliliqtunnuamut biibii, beer-mik, wine-mik, coolers-nik, ciders-nik avuyakhallu taanrat (gin-tut vodka-tulluuniit). Piqangittuq nakuutqiamik imiriami hingaiyaqhimatilluni.

Qanuriliurniaqqa arnaq imirumi ilihimaliqtinnagu hingaiyaqtuq?

Ilaani hingaiyaqpaktut ilihimangittumik. Qilaminnuaq hingaiyaqhimayuq arnaq imiruirumi, mikhilaaqtaa qayangnaqninnga qayangnaqniq nutaraminut. Tamna arnaq ihumaalugumiuk imiqtuq ilihimaliqtinnagu hingaiyaqtuq, munarhilianginnarialik uqaqatigilugu munarhi. Uqaqatigiyaanik aadlanut hiamitiqtailimaittuq.

Qanuqtut pilaqat ilagit, ilannait katutyiqatitlu ikayuqlaqat hingaiyamik aqnamik?

 • Atugahuaqtittugu imirluittumik hingaiyauniq
 • Nutqarniq mikhigiaqnialuniit inmingnik imirluk atuqnia
 • Nalvaqhuni nutanik alianaqtuniklu imirluittumik huliniit piyakhait piqatigiklutik
 • Piqaqtittami ikayugutinik atugahuaquiniqlu, pipkainahuaqhimaittumik, ikayuqhunilu pinguqtitninik ihumaaluknaittumik hingaiyauniq

Ikayuqpaklutit imingitkuvit hingaiyaqhimatillutit

 • Uqaqatigilugu uaqtiuuq, ulaasiliqiit nakurudjutimut uqaqatigiiktumik ikayuqtiuyuq
 • Munarhiliaqlutit uqaqatigilugu munarhi
 • Uqaqatigilugu Kaanata Hingaiyaqtunut Nakuutqianik Niqinik Pinahuarut (CPNP) nunakni
 • Apirilutit ikayuutikharnik imiqnaittumik aippaqnit, ilannarnit ilatiknillu

Aadlat ikayuutautit:

 • Kamatsiaqtut Ikayuqtauyumayunut Hivayaut (867-979-3333)
 • Imiruiqhimayut Aadlanut Ikayurumayut Katiangutitiq (piqaqqat nunagiyarni)
 • Al-Anon (piqaqqat nunagiyarni)

Qagitauyanit pilugu piqaqnit hamani.