28 ᕖᕝᕗᐊᕆ 2019

ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᑦ 12−ᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᑦ 2019−ᒥ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖓᓂ.

ᖁᑦᑎᖕᓂᓖᑦ 6-8−ᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᒻᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓵᓚᖃᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒥ ᖃᓄᑎᒋ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᑐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᔭᒃᑲᐅᓂᖏᓐᓂ.

ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᕙᓪᓕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥᑦ.

ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐳᕋᔅᑕᓐ ᒪ−ᒨᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᖓ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᐅᑉ ᖄᖓᓃᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᑕᖅᑭᐅᔪᓂᑦ. ᐱᓚᐅᕆᕗᖅ $250−ᒥ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᒻᒥ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᒃ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂ 11−ᖑᔪᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑕᖅᑭᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓚᐅᕆᕗᑦ $100−ᒥ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᒻᒥ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᒃ. ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂ ᒪᒪᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᕐᒥ.

ᐅᐱᓐᓇᖅᐳᓯ 12−ᖑᔪᓯᒍᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᐅᔪᓯ:

 • ᐳᕋᔅᑕᓐ ᒪ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6−ᒥ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓵᓚᖃᖅᑎᐅᖕᒥᔪᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ)
 • ᓵᓕ ᐊ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ)
 • ᑲᐃᕋ ᒪ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ)
 • ᕼᐊᐃᑎ ᑎ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 7, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ)
 • ᐴᑕ ᔨ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 5, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ)
 • ᐃᒪᓕ ᐃ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ)
 • ᐋᓐᔨᓖᓇ ᓇ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᓴᓪᓖᑦ)
 • ᓅᓚᓐ ᓇ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᓴᓪᓖᑦ)
 • ᔨᓄᕖ ᑲ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 6, ᓇᐅᔮᑦ)
 • ᒪᐃᒃ ᓇ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 7, ᓇᐅᔮᑦ)
 • ᑯᕇᓐ ᐅ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 8, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ)
 • ᕚᓗᕆ ᐅ. (ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 8, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ)

ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᒻᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᖅ ᐅᕙᓂ.

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕆᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᓂ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᒃᑲᓐᓂᕐᓂ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ!