“ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᐳᖓ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᖢᖓ ᐅᓐᓄᐊᖑᔪᖅ...”

ᐱᕕᒃᓴᖃᓚᐅᖅᐱᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᐅᓯᕈᑎᑦᑎᓐᓂ?

ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᐴᖅᑐᒐᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑎᑦᑎᑕᐃᓕᓕ ᐅᒥᐊᕐᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᙳᕈᓗᒡᓗᓂ? ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᑎᑦ!

ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᕐᓂᑦ − ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᑕᐃᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓐᓅᔪᒥᒃ.

ᐅᓇ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᓇᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ.