“ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᐳᖓ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᖢᖓ ᐅᓐᓄᐊᖑᔪᖅ...”

“...ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒪ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᐅᓪᓛᖑᔪᒥᒃ”

ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᕐᓂᑦ − ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᑕᐃᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓐᓅᔪᒥᒃ.