04 November 2019

ᐃᓯᖅᑎᑦᑎᓵᕐᓂᕐᒥᒃ ᓵᓚᖃᖅᑐᒥᒃ ᑕᕝᕗᖓ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ, ᐊᒥᓲᔪᑦ ᐃᑭᐊᓱᙱᑦᑎᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ!

ᐃᑭᐊᓱᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑯᒻᒪᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐅᓪᓗᖅ. ᑕᐃᖃᓃᓐᓂᐅᕗᑦ ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᖃᑎᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓛᖅ ᐃᓯᒐᐃᑦ ᓯᕗᓂᖕᓄᐊᕐᓗᒍ.

ᐃᕿᐊᓱᙱᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᖐᓐᓇᐅᔭᖏᒻᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓃᖏᓐᓇᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒃᐸᓯᒃᑐᒥᒃ-ᖁᐊᓵᕐᓇᖁᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ, ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒥᓲᖏᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᙳᓂᕐᓂᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᖓᑖᓅᖏᑦᑐᑦ 2 ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐃᕐᖑᓰᒃ ᐅᓪᓗᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᑏᑦ ᐅᖓᑖᓅᖏᑦᑐᖅ 3 ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐃᕐᖑᓰᑦ. ᑭᒡᓕᖃᕐᓂᖅ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᔪᕐᓂᐊᐳᖅ ᐃᓄᐃᓴᒃᖠᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ-ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᖑᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓃᑦ.

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᓯᒪᓕᖅᐲᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐱᙳᓗᑏᑦ? ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕿᐊᓱᙱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ!